Free PSD: iPhone 11 Pro Max mockup

Free download PSD file: iPhones 11 Pro Max Midnight Green. Use the included smart layers to swap the display content. The PSD file’s dimensions are 6000 x 3375 px at 300 dpi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *